Služby


Ku každému klientovi pristupujem individuálne a rozsah poskytovaných služieb závisí od druhu podnikateľskej činnosti    a vzájomnej dohody s klientom. Zároveň plne rešpektujem požiadavky mojich klientov. 

O priebežnom stave Vášho účtovníctva Vás budem informovať v priebehu roka vo vopred dohodnutých termínoch. Nemusíte sa báť prekvapení na konci roka alebo tesne pred termínom. Doklady doručíte osobne, poštou alebo elektronicky a daňové priznanie a ročnú závierku zostavím v dostatočnom predstihu.

V prípade nejasností alebo akýchkoľvek otázok som Vám k dispozícii na telefónnom čísle, emaily alebo osobne.  

Jednoduché účtovníctvo

Vedenie jednoduchého účtovníctva je dobrovoľné pre SZČO a slobodné povolania, nie je to povinnosť vyplývajúca zo zákona.  K činnostiam súvisiacim so spracovaním jednoduchého účtovníctva patrí najmä:

- kontrola formálnej správnosti účtovných  dokladov,

- zaúčtovanie dokladov do účtovných kníh (peňažný denník, kniha pohľadávok, kniha záväzkov, pomocné knihy), evidencia majetku, 

- účtovná uzávierka na konci účtovného obdobia (vykonanie všetkých uzávierkových operácií dostatočne včas, aby ste mali skorý prehľad o stave Vášho účtovníctva), vypracovanie výkazu o majetku a záväzkoch a výkazu o príjmoch a výdavkoch,

- komunikácia s úradmi.

Podvojné účtovníctvo

Vedenie podvojného účtovníctva je povinné pre účtovné jednotky zapísané v Obchodnom registri SR, napr. s.r.o.  alebo neziskové organizácie vykonávajúce podnikateľskú činnosť. K činnostiam súvisiacim so spracovaním podvojného účtovníctva patrí najmä: 

- kontrola formálnej správnosti účtovných dokladov,


- zaúčtovanie dokladov do účtovných kníh (účtovný denník, hlavná kniha), evidencia majetku,

- účtovná uzávierka na konci účtovného obdobia (vykonanie všetkých uzávierkových operácií dostatočne včas, aby ste mali skorý prehľad o stave Vášho účtovníctva), vypracovanie súvahy, výkazu ziskov a strát, poznámok,

- komunikácia s úradmi.

Mzdové účtovníctvo a personalistika

Vedenie mzdového účtovníctva a personálnej agendy zahŕňa najmä:

- evidenciu zamestnancov, prípravu pracovných zmlúv a dohôd,

- plnenie registračnej povinnosti zamestnávateľa vo vzťahu k Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a daňovému úradu,

- spracovanie miezd, prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov v Sociálnej poisťovni a zdravotných poisťovniach,

- vypracovanie a odosielanie výkazov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, mesačných prehľadov a ročného hlásenia na daňový úrad,

- spracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti,

- vystavovanie potvrdení zamestnancom, vystavovanie výstupných dokumentov pri skončení pracovného pomeru,

- komunikácia s úradmi.

Dane

V rámci zákonných možností Vám navrhnem riešenia v oblasti daňovej optimalizácie. 

V súlade so zákonom vypracujem o odošlem: 

- daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb,

- daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz, 

- daňové priznanie k dani z motorových vozidiel,

- daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb.