KOMPLETNé
ÚČTOVnícke SLUŽBY 
pre právnické 
a fyzické osoby

V účtovnej a daňovej oblasti pracujem desať rokov. Ako bývalá zamestnankyňa daňového úradu a účtovníčka v slovenskej a medzinárodnej spoločnosti som sa rozhodla zužitkovať doteraz získané znalosti a poskytovať účtovnícke služby pre svojich klientov externou formou.


Som absolventkou Obchodnej akadémie v Košiciach a tiež Fakulty verejnej správy na UPJŠ v Košiciach s ukončenou štátnou skúškou z Daňového práva a Ekonómie.

Keďže ide o neustále meniacu sa oblasť, svoje znalosti si pravidelne rozširujem sledovaním legislatívnych zmien a účasťou na rôznych odborných seminároch a prednáškach.